Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva (dále jen "ústav") zajišťuje výuku v oblasti veřejného zdravotnictví, jakožto multidisciplinárního oboru zabývajícího se širšími sociálně ekonomickými souvislostmi a determinanty zdraví a rovněž v oblasti medicínského práva s důrazem na základní právní povinnosti lékařů a jejich praktickou aplikaci ve zdravotnictví. Výuka je zajišťována jak pro studenty medicíny, zubního lékařství, tak i studenty magisterských i bakalářských oborů.

Ústav prošel v průběhu let 2008 - 2009 strukturální změnou, která souvisela s novým pojetím koncepce ústavu a reagovala tak na nové potřeby pregraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti veřejného zdravotnictví a medicínského práva. Rovněž byla Akademickým senátem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vedle nové koncepce schválena i změna názvu Ústavu sociální medicíny a veřejného zdravotnictví na Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva, která odpovídá novému zaměření ústavu.

V rámci výukového programu Všeobecné a Zubní lékařství došlo zejména k rozšíření vzdělávání v oblasti veřejného zdravotnictví poskytující posluchačům ucelený přehled organizace a systému zdravotnictví a dále k novému začlenění výuky medicínského práva s důrazem na základní právní povinnosti lékařů a jejich praktickou aplikaci ve zdravotnictví. Rovněž bylo přistoupeno i k revizi ostatních výukových programů v rámci magisterského a bakalářského studia s posílením výuky medicínského práva a rozšířením vzdělávání v oblasti veřejného zdravotnictví poskytující posluchačům ucelený přehled a základní orientaci v těchto multidisciplinárních oborech.

Komplexní pojetí vztahu medicíny, veřejného zdravotnictví a práva prostřednictvím uceleného programu vzdělávání, tak výrazně může přispět k chápání zdraví jako hodnoty nejen individuální, ale i celospolečenské, k posílení právní ochrany lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, ale i k vytvoření funkčního vztahu mezi pacientem a lékařem, což je nezbytnou podmínkou pro zkvalitňování zdravotní péče.

Ústav vyvíjí vědecko-výzkumnou činnost se zaměřením do oblasti veřejného zdravotnictví, v rámci níž spolupracuje jak s národními akademickými tak i mezinárodními institucemi. Ústav se v rámci této činnosti systematicky zabývá problematikou migrace ve vztahu ke zdraví a zdravotní péči a podílí se na empirických šetřeních a informačních a vzdělávacích projektech zaměřených na tuto oblast.

n3t.cz - Joomla Webdesign | XHTML 1.0 | CSS 2.0 | Nahoru ^