Ústav sociální medicíny a veřejného zdravotnictví - ÚSM

Projekty

COST ADAPT – Adapting Health Systém to diversity

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva (dále Ústav) se systematicky zabývá problematikou zdraví a migrace. V letech 2007 – 2009 byl za Českou republiku koordinátorem projektu Evropské Komise DG Sanco - Mighealthnet, jehož nejdůležitějším výstupem byly specializované webové stránky shromažďující informace o zdraví a zdravotní péči pro migranty v 17 zemích Evropy.

V roce 2013 PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. a Mgr. Karolína Dobiášová se staly členkami mezinárodního řešitelského týmu významného evropského projektu COST ADAPT IS1103 (Adapting European Health Systems to Ddiversity – odkaz) , který se specificky zaměřuje na zdravotní politiku ve vztahu k migraci. Zejména se zabývá studiem zdravotních nerovností mezi migranty a většinovou populací v zemích EU. Projektu COST ADAPT se účastní vědecko-výzkumné instituce z mnoha zemí EU, např. London School of Hygiene & Tropical Medicine, London, United Kingdom, University of Copenhagen, Faculty of Health Sciences, Copenhagen, Denmark, University of Bielefeld, School of Public Health, Bielefeld, Germany, University of Amsterdam, Centre for Social Science and Global Health, Amsterdam, Netherlands, Center for Health and Migration, Vienna, Austria. Hlavním cílem ADAPTu je podporovat tvorbu zdravotní politiky reagující a nárůst etnické a kulturní rozmanitosti v Evropě („migrant sensitive health policy“) a vytvářet doporučení pro zdravotnickou praxi. V rámci tohoto projektu se Ústav podílí na činnosti pracovních skupin, ve kterých je zkoumán vliv sociálně ekonomických faktorů a etnicity na zdraví a spotřebu zdravotní péče migrantů v zemích EU. Zástupci Ústavu se pravidelně několikrát ročně účastní pracovních workshopů. V únoru 2015 probíhal jeden z workshopů v Praze a byl zaměřen na integraci etnických menšin v oblasti zdraví.

V současné době (2014 -2015) se H.Hnilicová a K. Dobiášová v rámci projektu COST ADAPT podílejí na zpracování studie MIPEX (The Migrant Integration Policy Index) (odkaz: http://www.mipex.eu/ ), která se obecně týká integrace migrantů do společnosti a nově se rozšiřuje o mapování integrace v oblasti zdraví a zdravotní péče, tzv. MIPEX Health Strand (odkaz: http://www.mipex.eu/health). MIPEX umožňuje srovnání úspěšnosti integračních politik v důležitých oblastech společenského života ( vzdělání, práce, politická participace, rodinný život, zdraví aj.) mezi zeměmi EU. Základem srovnání je standardizované šetření, prováděné experty v daných zemích.

Determinanty zdraví a nerovností ve zdraví v České republice a Norsku: poučení, výzvy a perspektivy spolupráce

Doba trvaní projektu: 1.8.2014 – 30.9.2015

Hlavním cílem projektu je zvýšení bilaterální mobility akademických a pedagogických pracovníků Ústavu veřejného zdravotnictví a medicinského práva, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Bergen University College v Norsku. Výstupy projektu budou zahrnovat aktivity v oblasti mobility (dva semináře v Bergenu a dva semináře a v Praze), a přípravu společného vědecko-analytického článku a dalších publikací v médiích.

Kontakt:
Mgr. Elena Tulupova
Email: elena.tulupova@lf1.cuni.cz
Tel.: +420 775 654 563

Projekt je podpořen v rámci programu Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP

Logo

Informační síť o dobré praxi v péči o zdraví migrantů a etnických menšin

Projekt MIGHEALTHNET byl mezinárodní projekt, podporovaný Evropskou komisí - DG SANCO (Directorate Generale Health and Consumer Protection)- byl jedním z mnoha projektů z oblasti „Public Health“ (veřejné zdravotnictví) v tematické oblasti „Health Determinants“ (determinanty zdraví). Práce na projektu byly zahájeny v květnu 2007 a ukončeny v dubnu 2009. Projektu se účastnilo 16 zemí, a to: Belgie, Bulharsko, ČR, Dánsko, Německo, Řecko, Maďarsko, Polsko, Litva, Holandsko, Norsko, Švédsko, Portugalsko, Turecko, Velká Británie a Rumunsko. Jako celek byl projekt koordinován z Řecka, a to Lékařskou fakultou Kapodistrian University of Athens, Osobou, která za něj zodpovídala je Dr. Ioanna Kotsioni. Odbornou garanci převzal Prof. David Ingleby z University of Mastricht. Za Českou republiku se projektu účastnila 1. Lékařská fakulta UK Praha, konkrétně Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, který byl jeho řešitelem.

Výstupem projektu je vytvoření mezinárodních interaktivních webových stránek, konstruovaných s použitím metodologie otevřené internetové encyklopedie „Wikepedia“ . Znamená to, že stejně jako je tomu ve Wikipedii, je i v tomto případě možnost, aby odborná veřejnost na stránky průběžně přispívala, rozšiřovala je a aktualizovala.

PhDr. Helena Hnilicová, PhD.
Koordinátora projektu
MIGHEALTHNET
pro Českou republiku
hhnil@lf1.cuni.cz
tel. 224963275

Mgr.Karolína Dobiášová
odborný garant projektu
karolinad@seznam.cz

n3t.cz - Joomla Webdesign | XHTML 1.0 | CSS 2.0 | Nahoru ^